Навігація

Iнформери

Васильевка  

Праздники України

Курс USD

Пошта

Логін:
Пароль:

(что это)

ВІДДІЛИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Основними функціями відділу є :

1. Брати участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та до проекту бюджету м.Василівка;

2. Координувати роботу, пов’язану з наданням населенню міста житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

3. Розробляти систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунальних господарств міста в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

4. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

5. Вживати заходи для оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та місцевими програмами;

6.  Здійснювати відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами ЖКГ;

7. Вирішувати питання збирання, транспортування, утилізації, знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

8. Забезпечувати утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання;

9. Здійснювати контроль за використанням житлового фонду міської ради, за станом квартирного обліку та додержанням житлового  законодавства;

10.  Вести облік об’єктів комунальної власності Василівської міської ради;

11. Підготовлювати та вносить на розгляд ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна, передачу суб’єктів права державної та комунальної власності;

12. Скликати в установленому порядку (по узгодженню з заступником міського голови) наради, що належать до його  компетенції;

13. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів  виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням  з їхнім керівництвом) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

14. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для використання покладених на нього завдань.

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ З ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.  Відповідно до покладених на нього завдань готує та вносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень з питань регулювання земельних відносин на території м. Василівка;

2. Здійснює в межах своїх повноважень самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території міста Василівка;

3. Видає фізичним та юридичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

4. Видає фізичним та юридичним особам довідки про наявність земельних ділянок на території Василівської міської ради;

5. Бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об”єктів і споруд та  вносить пропозиції щодо погодження їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах  оренди.

6. Готує проекти договорів оренди земельних ділянок укладених з Василівською міською радою та веде їх реєстрацію.

7 Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що порялкуюится скарги громадян.

8. На підставі прийнятих міською радою рішень вносить зміни до земельно кадастрової документації.

9. Бере участь у розгляді земельних спорів.

10. Готує необхідні документи по проведенню конкурсів на набуття права    оренди на земельні ділянки.

Функції відділу організаційно-правової роботи:

1. організує  і  бере  участь   у   забезпеченні   захисту законних інтересів ради та її виконавчого апарату;

2.  забезпечує   правильне   застосування   законодавства у раді та її виконавчому апараті,  інформує керівництво про необхідність вжиття  заходів  до  скасування  рішень ради та розпоряджень голови ради,  прийнятих  з порушенням законодавства;

3. проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови ради та рішень ради, в тому числі тих, які носять нормативно-правовий характер.

У разі невідповідності вищезазначених проектів діючому законодавству,  відділом готуються відповідні зауваження стосовно цього;

4. здійснює розроблення проектів розпоряджень голови ради та рішень ради, в тому числі тих, які носять нормативно-правовий характер, господарських   договорів   (контрактів), готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

5. проводить  разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду діючих розпоряджень голови ради та рішень ради, з метою приведення  їх  у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

6. організує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів або підтримує їх у контрольному стані; з використанням    сучасних   технічних   засобів   проводить інформаційно-довідкову   роботу   із   законодавства,   оперативно доводить  до керівництва та працівників виконавчого апарату інформацію про зміни в нормативних актах і  нові  акти,  готує керівництву довідкові матеріали із законодавства, дає консультації з правових питань;

7. сприяє  правильному  застосуванню законодавства про працю;

8. аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів,  результати претензійної і позовної роботи; бере   участь   у   розгляді   матеріалів  за  наслідками перевірок,  ревізій,  інвентаризацій,  дає  правові  висновки   за фактами виявлених правопорушень;

9. представляє   в   установленому   законодавством  порядку інтереси міської ради в судах та інших органах  під  час  розгляду правових питань і спорів;

10. бере  участь в організації і проведенні семінарів,  інших занять з правових питань;

11. за дорученням керівництва розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, здійснює контроль за проходженням та термінами виконання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації;

12. організовує ведення діловодства в виконавчому апараті міської ради згідно з інструкцією з питань діловодства;

13. здійснює прийом, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, оперативний пошук документів, видачу інформації стосовно строків їх проходження, реєстрацію і відправлення вихідної кореспонденції;

14. здійснює технічний контроль за строками виконання актів вищих державних органів, розпоряджень голови ради, рішень районної ради, а також інших службових документів, що підлягають контролю;

15. здійснює аналіз та узагальнення даних про стан контрольної діяльності в міській раді. Надання оперативної інформації керівництву про строки виконання документів;

16. здійснює оформлення трудових книжок працівників апарату, особових справ та їх збереження;

17.  розроблює та виносить на розгляд міського голови проектів нормативно-правових актів (інструкції з питань діловодства,  розпоряджень міського голови , порядку контролю за виконанням документів,  нормативно-правових актів з кадрових питань та інше);

18. здійснює контроль за правильністю користування документами у виконавчому апараті, підготовку довідників, інформацій з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів;

19. здійснює забезпечення культури діловодства, впровадження сучасних технічних засобів ведення діловодства (комп’ютери) у виконавчому апараті міської ради.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ,ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ.

Основними завданнями відділу є:

 1. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, здійснення систематичного попереднього та поточного контролю за правильністю оформлення первинних документів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризації, правильним та економним витрачанням державних коштів.
 2. Ведення відповідно до інструкцій бухгалтерського обліку виконання бюджету і кошторисів видатків по бюджетних, спеціальних та інших позабюджетних коштах.
 3. Нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також правильне утримання податків із заробітної плати штатного і нештатного складу та своєчасне перерахування утриманих сум до бюджету.
 4. Своєчасне проведення розрахунків з вищестоящим бюджетом, підзвітними особами, організаціями, установами та окремими працівниками.
 5. Нарахування плати, належної з батьків за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах.
 6. Здійснення постійного контролю за додержанням суворого режиму економії та відпуском коштів в міру виконання планів та збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.
 7. Перевірка законності документів, що надійшли для обліку, правильності і своєчасності їх оформлення, відповідності видатків затвердженим асигнуванням.
 8. Складання та аналіз місячних, квартальних і річних звітів про виконання бюджету і позабюджетних коштів та подання цієї звітності в установлені строки до фінансового органу та Державного Казначейства у Василівському районі.
 9. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів і регістрів обліку, кошторисів видатків і розрахунків до них, законодавчих, інструктивних матеріалів та інших документів.
 10. Забезпечення роботи по складанню, розгляду, прийняття та виконання міського бюджету, підготовка проектів рішень сесії міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови по виконанню міського бюджету в поточному році та плануванні бюджету на наступні роки, забезпечення обґрунтування фінансово-економічної політики міської ради.

 

 

 

Оголошення

Оголошень немає

Новини з інтернету

p-tuberizer.jpg

Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова

Підприємства міста

Відвідуваність

Сайти Україні

 • Верховна рада України
 • Кабінет міністрів України
 • Президент України
 • Реєстри та бази
 • Судова влада України