Навігація

Iнформери

Васильевка  

Праздники України

Курс USD

Пошта

Логін:
Пароль:

(что это)

МІСІЯ-ФУНКЦІЯ-ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Здійснення самоврядування територіальною громадою міста Василівки як безпосередньо, так і через орган місцевого самоврядування: міську раду та її виконавчий комітет.

ФУНКЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Реальна здатність територіальної громади міста Василівки – її жителів самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міської ради    вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

ПОВНОВАЖЕННЯ:

МІСЬКОЇ РАДИ:

-  Затвердження регламенту міської ради.

- Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

- Утворення  виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження  персонального складу, внесення змін до складу  виконавчого  комітету та його розпуск.

-  Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у встановленому законодавством порядку.

- Затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих  органів міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

-  Утворення  за  поданням  міського голови інших виконавчих органів ради.

- Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності».

- Заснування засобів масової інформації міської ради, призначення і звільнення їх керівників.

-  Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів  ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради.

-   Прийняття рішення про недовіру міському голові.

-  Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

-  Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

-   Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах.

-  Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.

-  Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

-  Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  міського  голови у випадках, передбачених законодавством.

-   Визначення відповідно до законодавства кількісного складу ради.

-   Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.

- Прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови.

- Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення  окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

-  Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них.

- Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

- Затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про його виконання.

- Встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового  кодексу України.

-   Утворення цільових фондів, затвердження положень про них.

-   Прийняття рішень щодо передачі коштів з міського бюджету.

- Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства  пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному  податку.

-  Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

-  Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження міських програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими колективними та державними господарствами,    допускається лише за згодою територіальної  громади (загальних зборів) міста або на  підставі результатів місцевого референдуму.

- Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень  щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення.

-  Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів   або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ  та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

- Вирішення відповідно до законодавства питань про створення   підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

-   Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

- Затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового  кодексу  України.

-  Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

- Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають   особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну,  історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або   культури, які охороняються законом.

-   Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на  території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міської ради.

-  Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міської ради.

-  Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами.

-   Затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації.

-  Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

-   Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

-  Прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

-   Визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та  правоохоронних  органів з використанням озброєння і військової техніки.

- Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законодавством.

-  Затвердження статуту територіальної громади міста та внесення в нього змін.

-   Затвердження відповідно до закону положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади міста.

-    Прийняття рішень щодо виконання положень Закону України «Про засади державної мовної політики».

-    Надання згоди  на передачу об’єктів з державної  у комунальну  власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність.

- Затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата міської ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради.

- Вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства.

-  Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та бліку: 

-  Підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

- Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

- Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.

- Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до  комунальної  власності  територіальної громади міста,   внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

- Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста,  пропозицій  щодо розміщення,  спеціалізації  та  розвитку підприємств і організацій незалежно  від  форм  власності,  внесення  у  разі   потреби   до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.

- Подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення   пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та  організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній  території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним  розвитком території, задоволенням потреб населення.

- Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території.

-  Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях.

-   Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

-   Розгляд  і  узгодження  планів  підприємств,  установ  та організацій,  що  не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні,  демографічні,  екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

-   Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг.

в галузі бюджету, фінансів і цін: 

-  Складання  проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської  ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді  письмових звітів про хід і результати виконання бюджету.

-   Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів  на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване  водопостачання  та водовідведення, перероблення та захоронення  побутових  відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне  регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

-   Встановлення за узгодженим рішенням міської ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальної громади міста.

-  Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

- Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради,  та коштів населення,  а також бюджетних коштів на будівництво,  розширення,  ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної  і  виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

-  Об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших  місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного  фінансування  комунальних підприємств,  установ та організацій,  вирішення інших питань,  що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

-  Укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння  місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена  законодавством.

-  Підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для  паркування транспортних засобів.

-  Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

-   Здійснення відповідно до закону  контролю  за  дотриманням цін і тарифів.

-   Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території міської ради.

щодо управління комунальною власністю:

- Управління в межах,  визначених міською радою, майном, що належить
до комунальної власності територіальної громади.

-  Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності міської ради.

- Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної  власності міської ради.

-  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати  відчуження комунального майна.

- Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

в   галузі   житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку: 

- Управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

- Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення  житлових  умов;  розподіл  та  надання  відповідно  до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності міста.

- Сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання  житла;  подання  допомоги  власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
- Прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону.
-  Забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води.

-  Вирішення питань збирання,  транспортування, утилізації та знешкодження  побутових  відходів,  знешкодження  та   захоронення трупів тварин.

- Організація благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою міста, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

- Організація міських ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

- Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громад міста.

- Затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

- Забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

-  Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку.

-  Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами.

- Сприяння діяльності Державної служби спеціального зв’язку та  захисту  інформації  України.

- Затвердження схем санітарного очищення населеного пункту та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів.
-  Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів.

- Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках  та  порядку,  передбачених  законом.

- Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку.

- Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства.

- Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

- Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

- Облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням.

- Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату.

- Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міськоїради, незалежно від форм власності.

- Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій.

- Облік нежилих приміщень на території міста незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади міста.

- Облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно  від  форм власності.

- Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

у галузі будівництва: 

- Організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення.

-  Виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво,  реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

-  Розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до  планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міської ради.

- Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

-  Визначення  у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

- Підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації.

-  Встановлення на території міської ради режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

-  Координація на території міської ради діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

- Надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

-  Проведення громадського обговорення містобудівної документації.

- Участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку та у випадках, встановлених законом.

- Організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів.

- Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при  плануванні  та  забудові  міста;  зупинення у випадках,  передбачених законом,  будівництва,  яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.

-   Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

- Організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників відповідно до законодавства.

-   Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту: 

-  Управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

-  Вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.

-  Організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй.

-  Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

- Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.

-  Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

-  Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, – цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України «Про  засади  державної мовної політики».

-   Забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних
закладів.

-  Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

-   Надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні.

-   Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

- Вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих  безкоштовно  або на пільгових умовах.

- Забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

у   сфері  регулювання  земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

-  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста.

-  Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

-   Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

-  Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

-   Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

-   Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
-   Вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

- Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

- Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

-  Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької  діяльності у сфері поводження з відходами.

- Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

-  Організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.

- Здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

-  Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

у сфері соціального захисту населення: 

-  Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.

-  Підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов
праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються  відповідно районними, обласними радами.

- Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,
дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян.

- Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

- Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

-  Подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.

- Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

- Здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням  працівникам  відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

-  Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або  позбавлення  волі на певний строк.

в   галузі   зовнішньоекономічної діяльності: 

- Укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.

- Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради, незалежно від форм власності.

- Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

в галузі оборонної роботи: 

- Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України.

-  Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території ради.

-   Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою:

- Підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міської ради.

- Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

- Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов.

-  Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби  України.

- Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.

- З вернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

- Створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

-   Централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного  архівного  фонду.

- Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

-  Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних  цінностей.

-  Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

-  Погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно  до  закону.

-   Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності.

-   Реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

щодо   відзначення   державними нагородами  України:

- Виконавчі органи міської ради розглядають клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої  влади  подання  про нагородження державними нагородами України.

Оголошення

Оголошень немає

Новини з інтернету

p-tuberizer.jpg

Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова

Підприємства міста

Відвідуваність

Сайти Україні

  • Верховна рада України
  • Кабінет міністрів України
  • Президент України
  • Реєстри та бази
  • Судова влада України